โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งมีโครงสร้างการจัดการท่ีชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการได้มีการ ติดตาม และดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน