การพัฒนาอย่างยั่งยืน

CHEERS ยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความยั่งยืนองค์กรในทุกระดับ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนำปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร แนวโน้มและทิศทางด้านความยั่งยืนของโลก ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มาพิจารณากำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน เพื่อตอบสนองประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนต่างๆ ผ่านการทำงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืน ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ความยั่งยืนของธุรกิจมาจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ”

Consumers

Consumers

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 • คุณภาพและความปลอดภัย
 • การตรวจสอบย้อนกลับ
 • การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดูรายละเอียด
Human Development

Human Development

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
 • ความปลอดภัยในสถานประกอบการ
 • การให้ค่าจ้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีการวัดผลอย่างเป็นระบบและโปร่งใส
 • การฝึกอบรมและสร้างโอกาสในการเติบโตตามสายงาน
ดูรายละเอียด
Efficiency

Efficiency

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • การใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคน
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ดูรายละเอียด
Environment

Environment

ดำเนินธุรกิจด้วยความ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาด
 • การบริหารจัดการน้ำ
 • การจัดการมลพิษทางอากาศ
 • การจัดการขยะตามหลัก 3R
 • การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ดูรายละเอียด
Rights of Human

Rights of Human

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิทธิความเป็นมนุษย์
 • การเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชน
 • การไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย ไม่ข้องเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาส หรือการประมงผิดกฎหมาย
 • การต่อต้านการทุจริต คอร์รับชั่น
 • การจัดการข้อร้องเรียนอย่างโปร่งใส เป็นธรรม
ดูรายละเอียด
Stakeholders

Stakeholders

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 • การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
ดูรายละเอียด