การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Environment

เอเชี่ยน มีความตระหนัก ห่วงใย และใส่ใจถึงสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน โดยวางแผนการดำเนินงาน การนำไปใช้และการปฏิบัติ การตรวจสอบและแก้ไข การทบทวน รวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาด

เอเชี่ยน ตั้งเป้าเปลี่ยนมาใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดอย่างน้อย 50% โดยในขั้นแรกจะทะยอยดำเนินการติดตั้ง โซลาร์รูฟท๊อป ในโรงงานในเครือบริษัทให้ครบทุกแห่ง

การบริหารจัดการน้ำ

การที่บริษัทฯ มีการใช้น้ำในกระบวนการผลิตสูง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเป็นผลกระทบที่สำคัญ กลุ่มบริษัทเอเชี่ยน ตั้งเป้าที่จะวางแผนการบริหารจัดการน้ำที่ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินความเพียงพอของแหล่งน้ำ คุณภาพน้ำ ลดปริมาณการใช้น้ำต่อตันผลิต ลดปริมาณน้ำเสียต่อตันผลิต และการบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนแนวทางการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

การจัดการมลพิษทางอากาศ

เอเชี่ยนให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกสู่อากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงาน ตลอดจนชุมชนและสภาพแวดล้อมที่อยู่บริเวณโดยรอบของโรงงาน โดยออกมาตรการเพื่อการจัดการมลพิษทางอากาศใน 2 ส่วน ได้แก่ ลดมลพิษในอากาศ ฝุ่นละอองและไอระเหย (สารเจือปน) จากการใช้เชื้อเพลิง และบังคับให้ผู้ประกอบการขนส่งที่เข้ามาในสถานประกอบการต้องไม่มีควันดำ และต้องมีหลักฐานการตรวจสภาพรถแสดงในกรณีที่ถูกร้องขอ

การบริหารจัดการขยะตามหลัก 3R

เอเชี่ยนมีการนําแนวคิด 3Rs คือ Reduce, Reuse และ Recycle มาประยุกต์ใช้กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต ขั้นตอน/วิธีการผลิต และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่ามีของเสียจากกระบวนการน้อยที่สุด ตลอดจนมีกำหนดมาตรการด้านการกำจัดของเสียที่ครอบคลุมตั้งแต่การคัดแยกขยะ และวิธีการในการกำจัดขยะ ทั้งที่เป็นขยะทั่วไป ขยะปนเปื้อน และขยะอันตราย ตลอดจนมาตรการในการคัดเลือกบริษัทภายนอกที่รับขยะของกลุ่มบริษัทไปกำจัด

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เอเชี่ยน ตระหนักดีว่าการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การใช้พลังงานการขนส่ง การทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์ การตัดไม้ทำลายป่า การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ล้วนแต่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนทั้งสิ้น บริษัทฯ จึงมุ่งกำหนดแนวทางในการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก และคำนวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า การเติบโตของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม