โครงสร้างธุรกิจ

ให้ความสำคัญในการขยายทั้งแนวราบและแนวตั้งที่ขยายตามห่วงโซ่อุปทาน

โครงสร้างธุรกิจ

บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Asian Surat

100%
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด

A Food

100%
บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด

ASIAN Nutrition

100%
บริษัท เอเชี่ยน นิวทริชั่น จำกัด

AAI

70%
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
AAI

AGE

60%
Asian Group SCS Europe GmbH
AGE

Maria

40%
บริษัท อินเตอร์ เพ็ททริน่า จำกัด

APCC

100%
บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Thaiya Meisi

51%
Shangdong Thaiya Meisi Pet Food Co., Ltd.

Thaiya

100%
Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd.

รายได้จากการขายแยกตามกลุ่มธุรกิจ

สายผลิตภัณฑ์บริษัท% การถือหุ้น
ของ ASIAN
256325642565
ในประเทศส่งออกในประเทศส่งออกในประเทศส่งออก
กลุ่มธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็งASIAN-3431,2582871,2672781,036
SURAT100771,256571,756491,829
AFOOD100179-220-374-
กลุ่มธุรกิจทูน่าAAI1001219701283938987
กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงAAI1002283,1702863,8224185,578
APCC10013-67-126-
THAIYA*100-17-27-25
กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์น้ำAFEED1001,37811,269-933-
หัก รายการระหว่างกัน(358)(7)(418)(3)(502)(5)
รวมทุกสายผลิตภัณฑ์1,9816,6651,7807,7081,7159,450

หมายเหตุ : Asian หมายถึง บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Surat หมายถึง บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู๊ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
AAI หมายถึง บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
APCC หมายถึง บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
AFEED หมายถึง บริษัท เอเชี่ยน นิวทริชั่น จำกัด
AFOOD หมายถึง บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด