บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด

บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด

เป็นบริษัทย่อยแห่งที่ 4 จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2555 โดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ประกอบกิจการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ ลูกค้าสำคัญ ได้แก่ ธุรกิจอาหาร และผู้ประกอบการค้าปลีกประเภทโมเดิร์นเทรด

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ข้อมูลบริษัท
สำนักงาน
742 ซอยกล้วยน้ำไท ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 085-9183936
ผู้สอบบัญชี
สุมาลี รีวราบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด