เกี่ยวกับเรา

กว่า 4 ทศวรรษ แห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จากธุรกิจครอบครัวสู่ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตอาหารระดับสากล ที่ใส่ใจในทุกกระบวนการผลิต

วิสัยทัศน์
“WE ARE THE RIGHT CHOICE!”
เพราะเรา “ใช่” สำหรับคุณ

ผู้ผลิตอาหารและอาหารสัตว์เลี้ยงสู่สากล ด้วยคุณภาพ ความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

มีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

องค์กรมีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีสุขภาพดีมีความสุขทุกครอบครัว

ผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานสากลด้วยคุณภาพ และ ราคาที่แข่งขันได้

มีนวัตกรรมใหม่ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและด้านวิธีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

พัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างเพียงพอในการสื่อสารและบริหารงาน

ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายมาตรฐานแรงงานที่ดี และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

มีนโยบายที่ชัดเจนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

A
Ambition
มุ่งมั่น
S
Skills
รอบรู้
I
Integrity
คุณธรรม
A
Adaptable
พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
N
New Ideas
แสวงหาสิ่งใหม่