ร่วมงานกับเรา

กลุ่มบริษัทเอเชี่ยน ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญ
และมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง

“เราใส่ใจพนักงานทุกคน”

เอเชี่ยน มีบริษัทและโรงงานที่หลากหลาย และมีพนักงานมากกว่า 5,000 คน ที่ปฏิบัติงานร่วมกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยเคียงคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สร้างการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการดูแลคุณภาพชีวิตของเพื่อนพนักงานตั้งแต่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันทุกคน คือส่วนร่วมในความสำเร็จของเอเชี่ยน

สวัสดิการ

ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทาง

ค่ากะ

เงินกู้ยืมจากกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ

เงินสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าตำแหน่ง, ค่าฝีมือ

เงินปรับประจำปี

โบนัสประจำปี

รถรับส่ง

ประกันชีวิต, อุบัติเหตุ, สุขภาพ

ประกันสังคม

สวัสดิการร้านค้า

การตรวจสุขภาพ ประจำปี

การจัดงานประจำปี กิจกรรมกีฬาสี

ห้องพักบริษัท

ชุดฟอร์ม

ร่วมงานกับเรา

บริษัท:

พนักงานขาย

คลองเตย, กรุงเทพมหานคร
2 ตำแหน่ง
ดูเพิ่มเติม