อาหารแช่เยือกแข็ง

ให้บริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนาน ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากคู่ค้าและลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานของกระบวนการผลิต

กลุ่มธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง

ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง จำหน่าย และส่งออก ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า ในผลิตภัณฑ์กลุ่มพรีเมี่ยม Commodities กลุ่มผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง (ready to cook)

เป้าหมายธุรกิจ

เป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ปลาทรายแล่และหมึกแช่เยือกแข็ง และเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารแช่เยือกแข็ง ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม Commodities และกลุ่มผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง (ready to cook) ที่ได้รับความไว้วางใจในกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ

อาหารแช่เยือกแข็ง

Prefried & Deep Fried Item

Shrimp (Black-Tiger, Vannamei)
 • Prefried Breaded Butterfly Tail on Shrimp
 • Prefried Coconut Breaded Butterfly Tail on Shrimp
 • Prefried Fritter Shrimp
 • Prefried Karaage Shrimp
 • Prefried Appitizer (Spring Roll, Golden Bag, Filo)
 • Prefried Breaded Peeled Tail off, Buffalo Shrimp
 • Prefried Butterfly Tail on With Panko Bubble
 • Prefried Shrimp Spring Roll
 • Prefried Golden Bag Shrimp
 • Deep Fried Popcorn Shrimp
 • Prefried Popcorn Shrimp
Calamari (Squid)
 • Prefried Breaded Calamari Ring (Tentacle, Salt & Pepper, etc)
Kisu (Sillago Fish)
 • Prefried Breaded Calamari Ring (Tentacle, Salt & Pepper, etc)

Cooked Shrimp

Shrimp (Black-Tiger,Vannamei)
 • Cooked Head on Shell on Alive Shrimp
 • Cooked Head on Body Peeled Shrimp
 • Cooked Then Peeled Shrimp
 • Hanging Meat Sushi Ebi

Raw Item

Squid (Loligo Formosana)
 • Whole Round
 • Whole Cleaned Fillet
 • Whole Cleaned Tubes : Wing-on, Wing Less
 • Whole Cleaned Squid Ring
Baby Octopus (Octopus Dollfusi)
 • Whole Cleaned : Flower,Butterfly
Kisu (Sillago Fish)
 • Kisu Sebiraki (Whiting Butterfly Fillet)
 • Dried Kisu Bone
Cuttle fish (Sepia Pharaonis)
 • Whole Round
 • Whole Cleaned

We are the right choice