บริษัท เอเชี่ยน นิวทริชั่น จำกัด

บริษัท เอเชี่ยน นิวทริชั่น จำกัด

เป็นบริษัทย่อยแห่งที่ 3 จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2531 โดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 800 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำทั้งประเภทอาหารเม็ดจม และอาหารเม็ดลอย ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง ได้แก่ เอเชี่ยน แรมโบ ซุปเปอร์ฮีโร่ วิคตอร์ ออลสตาร์ ฟาสเตอร์ เเชมป์ และ “รวยเพื่อน” พร้อมทั้งจัดให้มีห้องปฏิบัติการอันทันสมัย และนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ เพี่อให้บริการกับลูกค้าในด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การประเมินคุณภาพสัตว์น้ำการพัฒนาคุณภาพอาหาร ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิธีการเลี้ยง และการแก้ไขกรณีเกิดโรคในสัตว์เลี้ยง ปัจจุบัน บริษัทฯมีเครื่องจักรที่ใช้สำหรับ ผลิตอาหารประเภทเม็ดจม 6 เครื่อง มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 60,000 ตันต่อปี และมีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหารประเภทเม็ดลอย 1 เครื่อง มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 30,000 ตันต่อปี

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

  1. ผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดจม ได้แก่ อาหารกุ้งกุลาดำ อาหารกุ้งขาว อาหารกุ้งก้ามกาม และอาหารปลาประเภทเม็ดจม
  2. ผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดลอย ได้แก่ อาหรปลากระพง ปลานิล ปลาช่อน ปลาก๋ ปลาดุก อาหารกบ และอาหารปู
Sinking feed products
Floating feed products

ผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัท

ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า (OEM)

ปัจจุบันมีกำลังการผลิตคิดเป็นน้ำหนักผลิตภัณฑ์สำเร็จ
ผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดจม

60,000

ตัน/ปี
ผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดลอย

30,000

ตัน/ปี

ระบบคุณภาพที่กลุ่มบริษัทผ่านการรับรอง

2019-2022

ISO 9001: 2025

2019-2022

Hazard Analysis and Critical Control Point System (HACCP)

2019-2022

Good Manufacturing Practice (GMP)

2021

TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization

2019-2022

Best Aquaculture Practice (BAP)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ข้อมูลบริษัท
สำนักงาน
293 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม กม.180-181 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดเพรชบุรี 76130
โทรศัพท์ : (032) 473709
โทรสาร : (032) 473708
ผู้สอบบัญชี
สุมาลี รีวราบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด