บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด

เป็นบริษัทย่อยแห่งที่ 1 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2536 โดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง จำหน่าย และส่งออก ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตสูงสุดคิดเป็นน้ำหนักผลิตภัณฑ์สำเร็จประมาณ 7,800 ตัน/ปี

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

  1. ผลิตภัณฑ์หมึกแช่แข็ง ได้แก่ หมึกทั้งตัว หมึกลอกหนัง และหมึกแล่
  2. ผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง ได้แก่ กุ้งแปรรูปสดแช่แข็ง และกุ้งแปรรูปต้มแช่แข็ง และกุ้งซูชิ
  3. ผลิตภัณฑ์ประเภทซีฟู้ดมิกซ์ พร้อมปรุง
  4. ผลิตภัณฑ์ปลาไข่
Frozen squid products
Frozen shrimp products
Ready-to-cook seafood mixed products
Shishamo product

ผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของบริษัท

ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า (OEM)

ปัจจุบันมีกำลังการผลิตคิดเป็นน้ำหนักผลิตภัณฑ์สำเร็จ

7,800

ตัน/ปี

ระบบคุณภาพที่กลุ่มบริษัทผ่านการรับรอง

2021

Certificate of Registration

2021

TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization

2019-2022

ISO 9001: 2015

2019-2022

ISO 14001: 2015

2019-2022

OHSAS 18001: 2007

2020-2021

COVID-19 Prevention Best Practice

2021-2022

GMP Certificate

2021-2022

HACCP Certificate

2021-2024

MSC Chain of Custody

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ข้อมูลบริษัท
สำนักงาน
57 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : (077) 276-888
โทรสาร : (077) 276-811, (077) 276-822, (077) 276833
ผู้สอบบัญชี
สุมาลี รีวราบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด