การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Rights of Human

ดําเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสิทธิความเป็นมนุษย์ บริษัทฯมีนโยบายด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน และออกแถลงการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบกิจการประมง ในนโยบายการไม่ทําการประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นําเข้า ส่งออก นําผ่าน จําหน่ายซึ่งสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําที่ได้จากการทําการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ มีนโยบาย ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ตลอดจนมาตรการคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสในการ ตรวจสอบ

การเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชน

เอเชี่ยนออกและทบทวนนโยบายด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอยู่เสมอตลอดจนมีนโยบายในการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนที่เท่าเทียม โดยไม่แบ่งตามเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ ศาสนา สีผิว

การไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย
ไม่ข้องเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาส หรือการประมงผิดกฎหมาย

เอเชี่ยน เป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การไม่ทำการประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่ายซึ่งสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบกิจการประมง โดยจะปฏิบัติ ไม่ว่าจะโดยลำพังหรือร่วมมือกับฝ่ายอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ให้ถึงที่สุด ที่จะรักษามาตรฐานการประกอบการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน และให้มีการทำประมงอย่างยั่งยืน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

เอเชี่ยน มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” และยังมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

การจัดการข้อร้องเรียนอย่าง โปร่งใส เป็นธรรม

เอเชี่ยน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำต้องสงสัยว่าเป็นความผิดต่อหลักกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ นโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ โดยกำหนดช่องทาง วิธีการ ขั้นตอนการตรวจสอบและการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อเท็จจริงไว้ภายใต้นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน พร้อมทั้งระบุมาตรการคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสในการตรวจสอบที่ชัดเจน

ช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และการรับเรื่องร้องเรียน

 • 1. สายด่วนรับข้อร้องเรียน (24ช.ม.)
  โทรศัพท์ : 095-372-0144
 • 2. เลขานุการบริษัท
  โทรศัพท์ : 034-822700 ต่อ 2344
  อีเมล : Asian-Secretary@asiansea.co.th
  ไปรษณีย์ : บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
 • 3. สำนักตรวจสอบภายใน
  โทรศัพท์ : 034-822700 ต่อ 2421
  อีเมล : Asian-IA@asiansea.co.th
  ไปรษณีย์ : บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
 • 4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  โทรศัพท์ : –
  อีเมล : Asian-Whistleblowing@asiansea.co.th
  ไปรษณีย์ : บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
 • 5. คณะกรรมการตรวจสอบ
  โทรศัพท์ : –
  อีเมล : Asian-Audit@asiansea.co.th
  ไปรษณีย์ : บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000