การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Efficiency

ดําเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การใช้วัตถุดิบให้ความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยการนําเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงานคน การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เอเชี่ยน มีแนวคิดในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่นโยบายในการขยายธุรกิจ โดยขยายไปยังกิจกรรมหรือธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด วัตถุดิบส่วนที่เหลือจากการทำทูน่าบรรจุกระป๋อง เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง หัวและก้างของทูน่า ยังสามารถนำไปใช้ผลิตปลาป่น อันเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ รองจากแหล่งโปรตีนจากอุตสาหกรรมสัตว์ปีกภายในประเทศและใช้เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตอาหารสัตว์น้ำของกลุ่มบริษัทและการที่สามารถผลิตได้เองภายในกลุ่มบริษัท ทำให้สามารถรับประกันแหล่งที่มาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อีกทางหนึ่ง และจากการที่เอเชี่ยนมีความสัมพันธ์อันดีและยาวนานกับกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกิจการฟาร์ม เอเชี่ยนจึงสามารถซื้อผลผลิตที่ได้คุณภาพจากฟาร์ม มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง โดยบุคลากรของเราให้การสนับสนุนเกษตรกร โดยการให้คำแนะนำเรื่องชนิดของอาหารและระบบการเลี้ยง ตลอดจนบริการด้านการควบคุมคุณภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพจากฟาร์ม

การใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคน

ความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนต้นทุนต่อจำนวนแรงงาน
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ศักยภาพในการแข่งขันต่ำลง ทั้งยังมีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรอย่างยิ่ง เอเชี่ยนจึงกำหนดนโยบายสำคัญให้ทุกองค์กรในกลุ่มบริษัท เพิ่มกำลังการผลิต โดยไม่ให้เพิ่มแผนอัตรากำลังหรือจำนวนแรงงาน ด้วยการนำเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตให้มากขึ้น

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

เอเชี่ยน ตระหนักว่า การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเป็นความรับผิดชอบของทุกคน จึงมีวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อให้ได้วิธีการทำงานที่ดีขึ้นเสมอ เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ แรงงาน พลังงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะทำให้การผลิตสินค้าเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า และทำให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด