การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Human Development

ดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ได้แก่ การมีนโยบายบริหารงานบุคลากรที่มุ่งพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับความสามารถของพนักงานในด้านการจัดการวิชาการและวัฒนธรรมการทำงาน ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการการทำงานในระดับเทียบเคียงได้กับธุรกิจลักษณะเดียวกัน กำหนดแนวทางการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและ การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานทราบ อีกทั้งสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยต่อชีวิตสูงสุด

ความปลอดภัยในสถานประกอบการ

ความปลอดภัยของพนักงาน เป็นประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญตลอดมา และมีการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มข้น โดยมีมาตรการและข้อบังคับในการทำงาน จัดทำมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนมีข้อบังคับในการทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ทั้งยังมีการให้ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้างานที่มีประสบการณ์ เก็บรวมรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ และสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเชิงระบบ

การให้ค่าจ้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมีการวัดผลอย่างเป็นระบบและโปร่งใส

เอเชี่ยน มุ่งดำเนินงานด้านการจัดการเรื่องค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยนำระบบการประเมินผลงานมาใช้ในการพิจารณาการวัดผลอย่างเป็นระบบและโปร่งใส มีการเปรียบเทียบโครงสร้างค่าตอบแทนกับกลุ่มอุตสาหกรรมโดยรวม พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับองค์กรได้ มีนโยบายการปรับเงินเดือนโดยคำนึงถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงานพัฒนาจนสามารถสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้มากขึ้น

การฝึกอบรมและสร้างโอกาส ในการเติบโตตามสายงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อความสำเร็จ ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง จึงมุ่งดำเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถพนักงานให้มีความเป็นเลิศ พัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการวิชาการและวัฒนธรรมการทำงาน ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นการเป็นคนดีและคนเก่ง สร้างความสำคัญและคุณค่าในตัวพนักงานตามค่านิยม “ASIAN”