การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Consumers

ดําเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีความคุ้มค่าในเชิงมูลค่าเปรียบเทียบกับคุณค่า สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

คุณภาพและความปลอดภัย

เอเชี่ยนให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ

การตรวจสอบย้อนกลับ

กลุ่มบริษัทเอเชี่ยน ได้จัดให้มีการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายได้อย่างสมบูรณ์ รวดเร็ว ทุกขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบ สอบย้อนไปข้างหน้าและย้อนกลับมาข้างหลัง สามารถสอบย้อนกลับได้ถึงผู้ขาย วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบที่ส่งมอบให้กับบริษัทฯ

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในฐานะที่เป็นธุรกิจรับจ้างผลิต เอเชี่ยนให้ความสำคัญกับการพัฒนางานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเอเชี่ยนและลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ตั้งเป้ายกสถานะของกลุ่มบริษัท จากผู้รับจ้างผลิตเป็น “ผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและทูน่า ที่จะพัฒนาต่อยอดมายังธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็งในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงด้วย