คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประวัติกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Ordinary National Diploma in Business Studies and Administration University of Westminster (UK)
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น DCP 22/2545, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 11/2553-2554
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2550 – ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ บมจ.อีสเทอรร์นสตาร์ เรียล เอสเตท
 • 2547 – ปัจจุบัน: กรรมการ บจก. บริจวิว
 • 2541 – ปัจจุบัน: กรรมการ บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่
 • 2537 – ปัจจุบัน: ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ
 • 2536 – ปัจจุบัน: กรรมการ บจก.พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • 2533 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บจก.ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • Director in Pranda Jewelry PCL.
 • Director in Eastern Star Real Estate PCL.