ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

 • กรรมการบริษัท

ประวัติกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
 • กรรมการบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล รุ่น 75 (ศิษย์เก่าดีเด่น)
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศิษย์เก่าดีเด่น)
 • ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายการเงินการธนาคาร Boston University, United States of America
 • ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุ่น13
 • หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ IOD: DCP รุ่น107
 • หลักสูตรผู้น าธุรกิจระดับโลก (Global business Leaders Program : GBL รุ่น 1 )
 • หลักสูตรวิชาว่าความของส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ (ใบอนุญาตทนายความ 1138 / 2543)
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า ปปร. รุ่น 12
 • หลักสูตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะรัฐศาสตร์
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร2สมัย
 • กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า
 • ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • ประธานกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร
 • รองประธานกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
 • กรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
 • กรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • กรรมการประสานงานฝ่ายรัฐบาล (วิปรัฐบาล)
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณประจ าปี
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิชากฎหมายการเงินและการธนาคาร
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต วิชากฎหมายการเงินและการธนาคาร
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี