คุณคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์

Independent Director, Audit Committee
บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
 • Independent Director and Audit Committee, Asian Sea Corporation PLC.
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Master of Business Administration, Thammasat University
 • Department of Industrial Engineering, Chulalongkorn University
ประวัติการอบรม
 • Director Certificate Program, DCP 104/2008, Thai Institute of Directors Association (IOD)
 • Advanced Certificate in Public Administration and Public Law
 • Advanced Certificate in Public Economic Management , King Prajadhipok’s Institute
 • National Defense Course of the Joint State-Private Sector (Bachelor Degree Certificate 5424), National Defense College
 • Top Executives Program in Energy Science, Institute of Energy Science.
 • Senior Executive Program in Industrial Business Development and Investment , Institute of Business and Industry
 • Management Science Program for Executives (Curriculum Vitae 2), Faculty of Public Administration. National Institute of Development Administration
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2019 – Present  : Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) (President of the Property & Service Business Group)
 • 2018 – 2019 : Chu Kai Public Company Limited   (Chief Operating Officer)
 • 2015 – 2016 : Kiatthana Public Company Limited (Managing Director)
 • 2009 – 2015 : Linde (Thailand) Public Company Limited (Chief Executive Officer (Thailand and Vietnam)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • January 2018 – Present  : Kiatthana Public Company Limited (Director)
 • May 2019 – Present  : Unimitr Public Company Limited (Director)