นายเอกกมล ประสพผลสุจริต

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, กรรมการบริหาร, กรรมการสินเชื่อ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหารความยั่งยืน

ประวัติกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Master Degree of Financial Accounting, Chulalongkorn University
ประวัติการอบรม
 • Strategic CFO in Capital Markets Program Class 7, The Stock Exchange of Thailand (SET)
 • Directors Certification Program (DCP) Year 2009, Thai Institute of Directors Association (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2017 – 2018: Director, Dusit Management Company Limited
 • 2017 – 2018: Director, Dusit Overseas Co., Ltd.
 • 2017-2018: Supervisor, Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
 • 2016-2018: Chief Accounting and Finance Officer – Special Project, Acting Chief Financial Officer, Dusit Thani PLC.
 • 2008-2016: Finance Director, Southeast Asia, Property Care Services (Thailand) and The Minor Food Group PLC. (The Pizza Company)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี