คุณสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล

  • กรรมการบริษัท
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
  • กรรมการบริษัท
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม
  • หลักสูตร Role of Chairman Program รุ่น 9/2546
  • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
  • 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี