คุณสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์

 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน
 • กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN, บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการผู้จัดการ บจก. ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี)

ประวัติกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน
 • กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN, บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
 • กรรมการผู้จัดการ บจก. ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี)
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร “Asian Seafoods (Ex-com Development), บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด
 • หลักสูตร Chula Mini MBA @ Chachoengsao รุ่นที่ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น DCP 144/2554, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
0.01%
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2556 – 2557: กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเชี่ยน ฟีด และผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ บจก.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี)
 • 2555 – 2556: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด
 • 2542 – 2554: ผู้ช่วยกรรมการ ฝ่ายจัดซื้อ บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด ผู้ช่วยกรรมการ ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ จัดซื้อทั่วไป บจก.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี