คุณสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์

 • ประธานกรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
 • ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประวัติกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
 • ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Professional Development : Risk Management and Internal Audit Program (23/07/2562), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
 • หลักสูตร IT Governance & Cyber Resilience (ITG 10/2019), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 14/2561, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Social Enterprise, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Director Certificate Program รุ่น DCP 250/2560, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Risk Management and Internal Control Program, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 2555 – 2558: ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
 • 2550 – 2555: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและปทุมธานี
 • 2547 – 2550: ผู้อำนวยการกองและสำนักในกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี