คุณกรวรรณ แสงสุริยกาญจน์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

ประวัติกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท
ประวัติการอบรม
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน

ให้บริการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเงินและการบัญชี ได้แก่

 • วางระบบงาน ERP (เช่น SAP, NetSuite, Odoo ฯลฯ)
 • ตรวจสอบงบการเงิน (ธุรกิจผลิต,พลังงานสะอาด, ธุรกิจการจัดการขนส่ง ฯลฯ)
 • ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีของกลุ่มที่บริษัทแม่ในต่างประเทศแต่งตั้ง
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะ ประเมินความมีอยู่จริงของสถานะและความถูกต้องของสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการเพื่อนำเสนอให้กับผู้จ้างงาน
 • ให้ความช่วยเหลือเตรียมความพร้อมกับบริษัทที่ต้องการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
 • นำเข้าและตรวจสอบข้อมูลเพื่อรองรับโครงการ Digital transformation.
 • ตรวจสอบภายในและทำบัญชี
 • ให้การอบรมในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี