คุณถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Bachelor of Business Administration, Assumption University, Thailand

 • Bachelor of Business Administration, Institut Superieur de Gestion, Paris, France
 • Advance Management Program, INSEAD, Singapore
 • Advance Management Program, Peking University, PRC.
 • Advance Management Program, Fudan University, PRC.
 • Director Certification Program (DCP), Institute of Director, Thailand
 • Capital Market Academy (CMA15)
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง ( Super วปส.2)

(Thailand Insurance Super Leadership Program 2.), สำนักงานคปภ.

 • หลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง (ธทส.), สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ รุ่นที่ 2 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และตามมาตรา 16, โดยสำนักงาน ปปง.
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
 • 6 ธ.ค. 2566 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนบมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)
 • 2548 – ปัจจุบัน: Executive Director (Merchant Partners Securities Public Company Limited)
 • 2548 – ปัจจุบัน: Executive Director (Thai Siri Holding Company Limited)
 • 2555 – ปัจจุบัน: Director (Kasetsinn Company Limited)
 • 2556 – ปัจจุบัน: Managing Director (Merchant Partners Limited)
 • 2557 – ปัจจุบัน: Executive Director (Merchant Partners Asset Management Limited)
 • 2560-ปัจจุบัน: Deputy Secretary General (Thai Chinese Chamber of Commerce)
 • 2545-ปัจจุบัน: Executive Director (Thienfah Hospital Foundation, Thailand)
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี