คุณสมชาย อมรรัตนชัยกุล

Senior Executive Officer

ประวัติกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง
  • กรรมการผู้บริหารระดับสูงสุด
  • กรรมการผู้บริหารระดับสูง
คุณวุฒิทางการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดมหาธาตุ

ประวัติการอบรม
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
  • 2535 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้บริหารระดับสูง บมจ.เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี